واحدهای سنگ شکن به طور ویژه برای تبدیل
سنگ شکن فکی به سنگ شکن ضربه ای و یا بالعکس
در عرض تنها چند ساعت طراحی شده اند.
استفاده حداکثری از دستگاه به علت تطبیق سریع با احتیاجات مختلف.